ดอกบัวอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางความคิด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวินิจฉัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ยั่งยืนและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเองรัฐบาลมีนโยบายให้ชุมชนสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยให้มีการผลิตและดำเนินการจากสินทรัพย์ หรือทุนทางสังคมของชุมชน ให้มีรูปแบบการจัดการที่สมัยใหม่ เป็นกิจการของคนในชุมชน

จะสร้างอาชีพเสริม และจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้น โดยคำนึงถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ด้วยข้อจำกัดของวัตถุดิบ เพราะในพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา จึงไม่สามารถนำวัตถุดิบอื่นใดมาทำอาชีพเสริมได้ ทางแกนนำกลุ่มฯ จึงเห็นชอบที่จะเริ่มรวมตัวทำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ผลตอบแทนรับทางการตลาดพอสมควรแต่ว่าสินค้าทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วงกวน มะดันแช่อิ่ม ไม่สามารถตอบสนองตลาดได้กว้างมากนัก จึงได้คิดที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่จะออกจำหน่ายคือ ดอกไม้อบแห้งในภาชนะแก้ว และได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ต้องการของตลาด เน้นที่จะทำตามคำสั่งซื้อเป็นอันดับแรก และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อีกด้วย

เนื่องจากต้องการหาอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมทั้งยังเป็นการระดมทุนจากสมาชิกมาใช้ในการดำเนินงานในกิจการของกลุ่ม โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่าย และการร่วมกิจกรรมทางสังคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในองค์กรเกษตรกร ภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 2518 เป็นกลุ่มที่มี ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สุด มีผลงานค่อนข้างเด่นที่มีความยั่งยืนมาโดยตลอด กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการส่งเสริมบทบาทแม่บ้านเกษตรกรตามภารกิจที่แท้จริง โดยสนับสนุนการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อรับวิชาความรู้ด้านการเกษตรและเคหะกิจเกษตร นำไปปฏิบัติ ในครอบครัวและพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้

ในประเทศไทย การเก็บรักษาดอกไม้สดให้มีค่ากับจิตใจ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีผึ่งแดดให้แห้ง หรือใช้กระดาษทับ ดอกไม้ให้แห้ง แต่ทั้ง 2 วิธีดังกล่าว ก็จะทำให้ดอกไม้มีสี กลิ่นและรูปแบบที่ผิดจากธรรมชาติ เช่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กลิ่นแห้ง กลับดอกไม้จะแบนหรือร่วง

นอกจากงานประดิษฐ์ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว เป็นงานที่ใช้ตกแต่งบ้าน ร้านค้า บริษัท ฯลฯ อีกสิ่งหนึ่งที่ได้คือการมีส่วนร่วมกันช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่ง สามารถใช้ทดแทนของจริงจากแหล่งธรรมชาติ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่แสวงหามาไว้ประดับบ้าน

ลักษณะที่โดดเด่นของงานประดิษฐ์ของดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว คือ สามารถนำดอกไม้สดมาสร้างสรรค์เพื่อเสนอผลงานที่เสมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งสีสันและรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำ

ดอกไม้สด
แก้ว
กระจก
เทปพันก้าน
ถ้วย
ค่าทรายซิลิกา

รายละเอียดการผลิต

1. นำดอกไม้มาคัดขนาด ประเภท สี นำภาชนะแก้ว มาทำความสะอาด

2. นำดอกไม้ไปผ่านกรรมวิธีอบแห้ง ด้วยทราย ซีริก้า เมื่อแห้งหมาดนำชิ้นส่วนมาประกอบและตบแต่ง

3. นำดอกไม้ที่ได้ ไปประกอบ ให้เป็นแบบที่ต้องการ

4. นำดอกไม้ที่เข้าช่อแล้ว มาประกอบตามแบบที่ได้กำหนดไว้ ทำความสะอาด พร้อมตรวจสอบ

5. นำภาชนะที่ทำเสร็จแล้ว มาปิดด้วยฝาแก้วที่กำหนด

6. นำมา ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำลงกล่อง บรรจุภัณฑ์

7. นำกล่องที่บรรจุเก็บเข้าห้องเก็บของเพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้า